• घामका पाइलाहरू | Ghamka Pailaharu

घामका पाइलाहरू | Ghamka Pailaharu

ध.च.गोतामेको यस कृतिले २०३६ सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको हो ।